Personleg presentasjon, kvifor eg blogger.

 

Bringe den glade bodskapen vidare.

Her refererer eg til kristne møte der det har kome bodskap gjennom tyding av tungetale, heilt tilbake til 1990. Sidan omlag 2008 har eg teke med litt av talene også og så har eg skrive kommentarar. Ettersom eg ser desse bodskapane  som svar på mine bøner, blir det personleg, men det er då nettopp det personlege Guds-forholdet som er så verdifullt for oss. Jesus gir ånd og liv til vår sjel og vekker oss opp til liv i samfunn med seg og Faderen. Jesus er Guds Ord, den Heilage Ande openberrar det for oss, så vi kjem til erkjenning av at Jesus er sanninga som set oss fri. Herren er Anden og der Herrens Ande er, der er det fridom. Fridomen får vi nettopp i det personlege forholdet til han.

 

 

Kvifor bloggar eg? Folk er opptekne, korleis kan vi bruka fritida vår godt?

Folk er opptekne med å prøva å gjera sitt beste på skulen og i jobben, for å gjere karriære og tena pengar. Og på fritida, i dag, ser dei på TV eller surfar på internett for å få nyheiter. Og på laurdag og søndag kan dei ha seg ein tur. Og dei bruker fritid på sport.

Men Jesus rådde oss til å søka i Guds rike i heimane våre og i forsamlingar. Så han bad meg gjera og å gå ut og fortelja andre om han. Han ville vera med og berre nokre få ord kunna vera nok for at han kunne gjera noko stort. Det var ikkje mi oppgåve å overtyda verda om synd, dom og rettferd, for han hadde sendt Den Heilage Ande til verda, slik at den skulle gjera det. Han gir oss den Heilage Ande og den openberrar Guds ord for oss, på denne måten gir det oss gode nyheiter frå himmelen og vi skal gå ut og bringa det til andre menneske.

No kan vi òg surfa på internett og fortelja det til andre menneske her. Det er bra, og dette vil eg prøva å gjera her. Men det erstattar ikkje å gå ut og møta menneske andlet til andlet. Snarare skal det oppmuntra oss til å gjera det og gjera det enklare. Når vi møter andre menneske kan det vera ganske mykje å snakka om, men evangeliet om Jesus Kristus kjem alltid i tillegg, i utgangspunktet er det òg ein metode for å komma i kontakt med andre menneske. Vi har fått samfunn med Gud, då får vi òg samfunn med kvarandre.

Personleg presentasjon.

Eg er frå Noreg, vestkysten, halvveges frå Bergen til Trondheim, der kysten bøyer seg. Vi hadde ein liten gard med eit par kyr og nokre få sauer. Vi hadde utsikt over fjorden, ut til øyane og store hav. Eg var i Amerika før eg vart fødd, eg vart laga i Chicago, men fødd i Noreg, i november 1957.

Eg voks opp i den lutherske kyrkja og vart tidleg tatt med til mindre kristne møte, og eg er glad for at eg vart opplærde til å tru på Jesus og påkalla han som min frelsar og Herre. Då eg gjekk på vidaregåande skule i Volda, gjekk eg til nokon frie kyrkjer der det kom bodskapar som omsetjing av “talar i tunger”, og eg erkjente at han snakka til meg og svarte på bøna mi på denne måten. Han har helde fram med å gjera seinare, og desse bodskapane er viktige for meg. Han er Guds ord, så han er det rette svaret på den grunnleggande bønna vår, behovet vårt for frelsa frå Gud, han er løysinga på det grunnleggande problemet vårt. Det er han for meg, og det vil han vere for mange menneske, alle som omvender seg til han.

Etter vidaregåande har eg jobba som fiskar på trålarar langs kysten frå sør til Nord-Noreg, Barentshavet, ved Svalbard, Bear Island, Island, Grønland, New Foundland og ved New Zealand.

Eg har òg studert matematikk, programmering, fysikk, kjemi, biologi og grunnkurs i geologi og astronomi. Ikkje veldig avansert, men eg har eit breitt fundament.

 

Den siste Adam og hagen hans.

Adam og Eva skulle dyrka og verna Edens hage, og dette er framleis oppgåva vår andre stader òg. Eg tenker på denne måten, både om landbruk, fiskeri, vitskap og teknologi. Men no er Jesus den siste Adam, som er frå himmelen og for oss har han vorte ei ånd som gir liv til vår sjel og vekker oss til å liv i samfunnet med Gud.

Vi trur på Jesus og vår himmelske Fader på same tid som vi lever i denne verda, så trua vår erstattar ikkje praktisk arbeid, naturvitskap, matematikk og teknologi. Vi kan godt snakka om det, men trua vår kjem i tillegg til det, ikkje for å erstatta noko av det. Viss nokon byrjar å tru at han skal erstatta det, for å endra verda eller noko sånt, som om det var oppgåva vår, kan det til og med byrja å bli farleg. Då er det avgjerande for oss å hugsa at Jesus døydde i staden for oss og å forstå tydinga av det i det daglege livet vårt. Jesus er Guds ord og det er ånd og liv for oss (Joh.6). Det er grunnleggande nytt og av stor verdi både for oss og for verda.

Der er sikkert noko skal bør erstattast, men kva? Det er opp til verda å finna ut av det, og når det gjer det, får det ei betre forståing og utviklar seg til noko betre. Men den vil ikkje klara å gjera det av seg sjølv, sidan verda og universet ikkje skaper seg sjølv. Profetien er at det endar i katastrofe på dødsdagen, men poenget er at Jesus frelser oss og gir oss evig liv og så han vil òg redde oss på dommedag også. Gud gjer alt nytt, men han byrjar allereie no, og skaper noko nytt i hjartet vårt, med sitt Ordet sin og sin Ande. Gud skapte det heile, og han gjer framleis arbeidet sitt og vil lykkast med det han har planlagt.

Når vi går ut og møter verda med sine problema, finn vi ut at vi har behov for openberring for å løysa det. Men er det relevant, eller korleis skal det bli aktuelt? Uansett er det viktig for oss å la Den Heilage Ånd openberre for oss korleis Jesus er løysinga på problema, slik at vi ser at det blir relevant i den situasjonen vi er i. Først av alt må vi snakka med han om problema , slik at vi ser korleis han er løysinga på dei, på denne måten ser og finn vi dei gode sjansane vi får til å fortelja om han og snakka om han. Det er også derfor og det er så viktig for oss å gjera det.

Torbjørn Sivertstøl

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: